مساوات ...

خدایم - زیبایم 
کمی گوش دِه مرا - درد دل دارم - مَبین به دید کُفر مرا ....
زیبایم 
زیبایم چه میگویند از زبان سراسر سکوتت 
به زبان نوران دو چشم همه دیر ....
سخنها میاورند - از ذهن خود به زبان 
اینروزها 
دیروزها .....
تو ایمانت چیز دیگری است 
یا همین - زیبا ....!
دست تو در خَرج و دلها در بَرج ....!
تو دندان دهی نانم به کجا - ایمانم به چند ...؟
زیبا سیرتم 
تو آنروز که آدم آفریدی 
چند حوا آوردی اش _دو حوا ..! سه یا به چار ...!
که آدم . دور از چشم آن یکی - یکی یکی 
حلال پنداشتشان و برفت .....!
آدم دیروز 
آدم امروز
تا بنا گوش سبیلان پر زور و بی زور 
فارغ از هر گونه . ادای حقت یا حقش 
چه فرق ...!
میخوانند به واحد - تَک - این سُنت تو را - زیبا ... !
زیبا سُکوت تا کی 
رنج نیمه زمین تا کجا .... ؟
...
چه اهمیت 
باران هست 
باد هست و دل طوفانی و بارانی حوا
و 
شعله عشق و جوانه های همیشه سر زده از
دل آدم هوس باخته 
با ابیاری چشم و دل حوا - زیبا ... !!
مرد آدمو و حوا زن زمین من است ....
اما ......
زیبا انسانیت کو 
مساوات به کجا ....؟
سکوتت تا کی .....!!!

....!

مهدی مقدم دوست 
... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 7 بازدید