دلگیر مشو ....

دلگیر مشو 
دلتنگ مشو 
نه دلتنگ - نه دلگیر 
خود کرده تدبیر نیست .....!
بفهم نیست 
بفهم 
تاولهای قلب - همه گرمای مهر توست 
یادگار مهر بجا مانده از ارث دلت 
در این دنیای پر مرض- جابجا 
تاول گرمای عشق تو - نامش تاوان است 
نامش ......تاوان ...... تاول ......!
تا طاعون فاصله بسیار است ...
نترس و باش .... 
بیخیال زخمهائی نشسته بردل 
بر ذهن .....! 
چه فرق 
اشک چشم یا خون دل با آب روان .....
فردا صبح وقت طلوع خورشید 
همه خشک - همه ابر 
ترس من رد بجا ماندن آن خون دل است 
نه -دلگیر نباش - دلگیر مشو 
باش ولی زود مرو ......

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 13 بازدید