بسته چشم ...

با چشمی بسته
وارو - با سیلی در انتهائی ترینم
چشم گشودم به جهان ... 
نفس اموختم - عشق 
آموختم - از آن سیلی 
با چشمی باز 
نه با سیلی بر سیرتی یا صورتی 
رخت بر بندم از دنیا 
... 

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 7 بازدید