هزاران سال

به هزاران کشید
نقاشی جاودانگی حصرش - جغرافیای عمرم ........
آزادی ....
در عشقش- دوری
همه شاعر - عارف - زاهد
شاعر زخمها
درد ها
رگها
حتی به سکوت ...
حتی به مرگ ....
مرگ بر مرگ ....

.
مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال ......

/ 0 نظر / 6 بازدید