اندکی صبر

اندکی صبر 
نه دیگر به عشق - عشق سحر 
نه به مشت - مشت فرو رفته به لب 
مشت فرو رفته به حَلق - همی نزدیک است .... !
مرغ سحر ناله مکن 
داغ مرا دو به صد - تازه نکن 
وضعیت تو هم - قرمز و زرد 
میگیرنت . 
میبرنت 
وارد اون قفس نشی
جوجه میشی 
داغ میشی 
کباب میشی - خورده میشی - کود میشی ... 
صد بهار گذشت 
مرغ مَلِک کهنه به زخم - هیچ دلی تازه نشد ......

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 7 بازدید