کام تلخ ...

کام تلخت تا کجا
مجنون و لیلی تا کجا ....
آخرین دوران عشق - مرگ حقیقت یاد باد ...
زندباد آن یاد ها - آن مرگ بی پایان کجا ....
عجب نباشد اگر که داسش
به من بگرید به وقت رفتن ....
که تا نهایت گلو فشارد
غم نهانم ....
زمین گرمم - دل از تو کندم
زمان دردم ....

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال ......

/ 0 نظر / 8 بازدید