نیا...

چه خوب شد که نیامدی
هفته پیشین - همین جمعه قبل
اگر آمده بودی
من خسته دل
همین من پر سوز و گذاز - عاشق ترین و داغ
این هفته
نقشه قتلت - دفنت را میکشیدم .
نیا .. نیا ..
در این برهه از زمان پر فکر - یا نه بی فکر
میترسم از واژه های خود ...
جانم بفدایت - اما نیا .
کوفیان سپید کردم رویتان ....

مهدی مقدم دوست
..... دومیم دال ......

/ 0 نظر / 6 بازدید