لثه های باور ...

دندان مصنوعی پیر مرد همسایه 
بد تیر میکشد 
در سرمای خاطرات خوش دیروز 
ابعاد خوش نشین دیروز 
لثه های باور و پر خون 
دریا نوردی قدر شده اینروزها 
دندانهای باورش 
در استخر پیری و یاد سفر به تاریخ و عمر بی بازگشت 
با حجم گم شده یک لیوان به نیمه رسیده - حیات 
در رسوب زمان 
کجاس زندگی پر پیش - بی بازگشت 
حرارتهای انگشتان صبر ..
خلالهای باور مرگ ....

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 14 بازدید