اینروزهایم .....

اینروزها
مسیر بهشت زهرا دل ترافیک ندارد .... 
ولی ابری است هوایش ...
خاک بر سر دل 
همیشه نمور و بارانی است .... 
اگر روزی ز خواب جسم و جان بر خیزم 
ببینم شاد و خندانم 
دانم مرده یا نادانم ....!

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 7 بازدید