اعتراض

اعتراض پشت اعتراض 
صدا پشت صدا 
سکوت پشت سکوت 
کجا میروم . 
کجایم من 
کجا خوابم برد ... 
بیدار نخواهم شد 
صدایم نکن . من خوابم . 
نمیشنوی صدای خرناس گلوی تیر خورده ام ... 
بگذار بیاید . بدرد گلوی زخمی ام 
بود و نبودش چه سود ...!
وقتی صدائی در نمی اید از نای خسته مجروحم ... 
کجا خوابم برد - کجا دلم جامانده - بخواب رفته ...
نه .. دیگر من اوی دیروز نیستم -نه .. 
من امروز خود . خود . خود مرگم .... 
آماده ام حتی برای دفن .. 
نفهمیدی .. من خود خود خود مرگم 
بفهم ای فهمیده سیما 
چشم براهم اما منتظر .... 

مهدی مقدم دوست 
..... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 9 بازدید