خوب نیستم ....

نه - خوب نیستم 
نه 
قبله ام را گم کرده ام ...
دروغ چرا 
چراغم را شکستند 
همه میگویند زانوی غم بغل گرفته ای _ چرا ؟
نمیدانند خود بودند 
بی اندک درنگ نمی شکستند _خاکستر میشدند 
هیچ نمی ماند - الا
یادگار زغال - خاکستر 
اگر گفتم این روزها خوبم _ تو باور نکن 
دروغگو خطابم کن -ترددم کن - بسوزانم 
به ز جهنمی است که در آن سرگردانم 
جهنم تو .... 
قبله ام کجاست - کجا ....؟
نه دیگر خوب نیستم - تا بیائی ای قبله تنهائی و جمعه های سرگردانی ام ..... 

مهدی مقدم دوست 
دو میم دال

/ 0 نظر / 8 بازدید