واژه غریب

دلتنگی
غریب ترین واژه عمر من است ....
مظلوم - بی صدا
پر از سوز
به ظاهر خوش خند - به باطن خون دل ...
دلتنگم - پر از غربت واژه های دردناک
دل .....
آه و صد آه و افسوس و آه ....

مهدی مقدم دوست
... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 6 بازدید