فراموشی

فراموش نکنم
عازم جهنم برین که شدم
یادش بخیر های زمینی را
مداما
یاد کنم
تا زمین نماند خاطرات عذابهای زمینی ام.....
بسوزانید مرا - بسوزانید
با تمام یادها ....
سوختن در جهنم به ز زمینی بودن ...
بهشت که هیچ
نه من از اویم - نه او از من ...!
خوبان همه را بنام زدند با سند ....!
شش دانگ
انگ دانگ و
منگوله سربی اش به من رسید
تا خوراک جهنمم کنند
ریخته گران دوزخم ....!

مهدی مقدم دوست
..... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 7 بازدید