راستگوترین

تنها راستگوی جهان
خداست ....
بزرگترین دروغگوی جهان - منم .. !!
باور نداری ...؟
اعتراف میکنم
هر بار که پرسیدی چطوری
با دل خون - بغض نهفته
گفتم خوبم ...
شُکر خدا
تا
دل سرخ شده - با سیلی- ات
شاد شود
همان دل ظاهر سرخت
از سرخوشی ....!

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 7 بازدید