مرگ عدل ...

عدل را کشتند ...
مساوات غصه دار مرد 
روح در بند 
غرور زیر پا پر درد خفت .....
خبر کنید جارجیان را 
بگویئد در شهر فریاد بر آوردند 
مردشور میخواهیم - نیازمندیم ... !
عدالت را کشتند - مساوات مرد -غروز زیر پا آسوده اما پر درد خُفت 
مردشور بیاورید .....!

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 7 بازدید