قمارزندگی

شکر ت خدا
برنده شدم ثروت دنیا را .
در قمار زندگی
گور سی ساله پدر بزرگ - جانماز پوسیده مادر بزرگ ...
چمدانم کجاست ...
عازمم - میخواهم با خود ببرم این ثروت
تا مرز آخرت .....

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 7 بازدید