خس و خاشاک

دانه دانه خس آوردی - خاشاک
یکی یکی چیدی
در قلبم - با مهرت
ساختی خانه مهر
بلبل بی صدایم ....
ولی چرا
اینگونه به ثانیه ای ویرانه کردی اش
با پر پروازت
وقت رفتن
طوفانی است در دلم .....

مهدی مقدم دوست
..... دو میم دال ......

/ 0 نظر / 6 بازدید