منکر پر شک

ای مُنکر پر شَک
ایمان بیاور به زندان دلم ...
سیاسی یا اجتماعی اش چه فرق
در
ور دیگر میله ها
من یک زندانی ام .....
زندانی به وسعت یک دل پوکیده و پر زخم -
اما پر امید - نه همچو تو مست سرآب ...

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 6 بازدید