ندای الهی

دیگر هیچ ندائی نرسید
از آسمان وحی
شاعرانه ها کمرنگ
دلها بی رنگ
غم چمبره زد - بر سیاه چال دل
یادگار ها - سبز و الوان
بی رنگ و پر رنگ - پر رنگ اما بی رنگ
پر از هیاهوی رفتن دل
پر کشیدنها - پروازها
دیگر هیچ ندائی نرسید از آسمان دل
هنگام سکوت وحی دل ....
دیگر نرسید - نه دیگر نرسید .....
نگرد نیست
عمری گشته ام
نبود ....!

.......

مهدی مقدم دوست

/ 0 نظر / 8 بازدید