یکی بود . دو تا نبود

یکی بود . دو تا نبود 
دو تا بود . عمری نبود 
عمری بود . جونی نبود 
جونی بود . جسمی نبود 
جسمی بود . روحی نبود .
روحی بود . قلبی نبود 
قلبی بود . او نبود 
او بود . دلی نبود 
دل بود . مهری نبود 
مهر بود . بهمن نبود 
همه بود . حسی نبود 
یکی بود . هیچی نبود .... 
هیچی بود . همه چی نبود .
یکی بود . صد تا نبود 
تو دلم . به وفور همهمه بود .... 

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 10 بازدید