دل مرده

دیگر نه از تو حرف میزنم
نه از دل خود
میخواهم نه سنگ - ساروج شوم . پس میتوانم
گبر عاشقی ام ...
تو هم برو ....
سر راه که میروی دفترچه خاطرات مرا بسوزان
از مغزت .....
منهم قول میدهم همه را ورق بزنم
برگ به برگ -سطر به سطر بخوانمش ..
خوبها را برگرانم و بدها را نگهدارم
برای روز انتقام ....
انتقام دلم ...

مهدی مقدم دوست

/ 0 نظر / 8 بازدید