خانه دوست

دیگر هیچ صدائی از خانه دوست
نمیرسد بگوش
الا زوزه مرگ و خرناس ازرائیل داس بدست .....
همه شهر پر از حال مرگ ...
چه بیابانی شده -غربت دلم ....
چه حال بدی دارم
بیادگار
از وضع امروزم ...
شب خوش عزیزِ خفته در خاک - بخواب - نترس - من هنوز بیدارم ...
اما نه ..
من از زنده بیش ز مردگان میترسم ....
من میخوابم - تو بیدار بمان ....

مهدی مقدم دوست
..... دو میم دال ......

/ 0 نظر / 6 بازدید