مرگ انتظار ...

انتظارم وقتی خسته شد
که
باران هم در آسمان خشکید و مرد
نه ... نه ..
دیگر هیچ نمیخواهم . نه از زمین - نه از زمان
بگذار در حسرت باران بخشکد
دلم -عمرم
شاید آسمانی شود
دل خستهِ پر دردم
شاید ابر چشمانم بارانی شود
اینگونه ...
تا بچشد طراوت زندگی - تازگی را ....
حتی به شرط سرازیری مروارید غلتان دو چشم نگران

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 10 بازدید