مرده کش زنده پرست

رها کن بند تن
رها کن جسم خاکی
رها کن همه بودها - نبودها
رها کن رندگی بی ثمر
رها کن زنده کشتنها
زنده سوزی
مرده پرستی
رها شو از بند جان
خدائی شو
خدائی گو
خدائی رو
خدائی خور
آنطرف - نه دور دستها
کودکی بنشسته با گلوئی خشک تر از چوب بیست سال مرده
به حکم روزگار
گلویش تازه کن - خان روحش شو
خان گلوله - هنر هر بی هنرست
بفرستش به اوج - اسمانها
تولد زمین در ره - چشمانش در مقابل
چشمش به دستان تو ....
بخوان بنام همه خوبیها
بگوی یک یاعلی
و گیر دست او ...
تولد زمین در راه است ....

مهدی مقدم دوست
.... دو. میم دال ....

/ 0 نظر / 7 بازدید