ماهی قرمز

ماهی های
قرمز تنگ بلورین دلتنگیهای - دلم
بگوش......
از بی نوری مدادهای شمعی چهره کِشم - سوزاندم
باور کن
تنها شاهدم سطل زباله خاطراتش
دستمالهای کاغذی
اما خیس از مروارید یادهاست ........

مهدی مقدم دوست
....دو میم دال ....

/ 0 نظر / 7 بازدید