انتهای دل ...

ته تهای دل گفت
بنشین اید همراه شبهای تار
ولی
چه خوش پهلو گرفت باز تنهائی . بسان شبهای تار ..
دو سه خط آماده در دلم . پنداشتم هست یار بیقرار
غافل اینکه
ندائی نرسید ماند تنهائی بیادگار در دل یار

مهدی مقدم دوست
... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 6 بازدید