اعتراض

خدایا
یکبار آفریدی
صد بار خرد - هزار بار خمیر - هزاران بار ورز

تو خود بگو .....

چند بار کُشتی - این مائیم الحسن الخالقین تو ....
غریبه نیستیم .....!
روی بر نگردان - وردنه ات را بردار و ببین - از ذهن گذشته فشارت
به قلب رسیده ....!
بأی ذنب القتلت؟

مهدی مقدم دوست
..... دو میم دال ......

/ 0 نظر / 6 بازدید