خوش تراش

هر دو طعمه تراش خوش دست شدند
مداد و مداد پاک کن بیچاره من ...
روزگاری - بودند
لوازم التحریر من
ایندو ...
و امروز در ماتم عمر بی بازگشت
به انتظارند...
انتظار عمری دوباره ...
نه مرگ ....!

مهدی مقدم دوست
..... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 6 بازدید