دل تنگ

دلتنگی
غریب ترین واژه عمر من است .... 
مظلوم - بی صدا 
پر از سوز 
به ظاهر خوش خند - به باطن خون دل ... 
دلتنگم - پر از غربت واژه های دردناک 
دل ..... 
آه و صد آه و افسوس و آه .... 

مهدی مقدم دوست 
... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 6 بازدید