سوغات تهران

سوغات تهران چیست ؟
غیر از دود و ترافیک استرس 
در دو قدمی مرگ 
چهار قدمی جیغ همسایه 
سوغات تهران چیست ؟
غیر فریاد گردنکش بعدالظهر 
نعره و فریاد و ناسزا و زندان و نماز اول وقت داخل سلول 
ای خدایا ببخش غلط کردم ...!
دیروز - سام علکم جناب سروارن - فردا سلام علیکم حاج اقا ...!
سوغات تهران چیست ؟
چهره ها ابوس - بد اخم - پاچه ها جر و واجر ....
تاکسی در راه 
مستقیم ... خانم کجا .. بفرما بالا .. ؟
مستقیم ... اقا نگو کجا .. برو بمیر ....!
همه با مهر با صفا وقت برف - وقت باران
مسافران غربت و سرگردانی 
قدم میزنند با هم - یکی یکی و یا بی هم 
حرفها میزنند باهم . پر وهم ...!
گشت ارشاد در راه ... - تو کجا ....شما به کجا - بفرما اتوبوس بهشت نزدیک است .... !
همه از شر در بستی بازان وقت بارانی - وقت برفی - گل و لای ... 
سوغات تهران چیست ؟
سیاستها در جیب - احمد و محمود بر زبان به قیمت هر چیز حتی ریگ خیابان 
گویند شهر من سیاست زده است 
حتی برگ درخت - شاخه باد زده از طوفان بهار یا گل باغچه زیر پای گودک بازیگوش .. 
له کن بچه گل را - ضرر باید زد - مالیات خواهم داد ....!
سوغات تهران چیست ؟ 
آدمهای پر سوز پر غم .. سر درد و سر درد سر بی دردان پر درد ...
همه مرفه - بنزین صف - نان صف - پرداخت قبض - اوخ اوخ واه واه 
شهر من پر دود است - شهر من پر سود است - اما بی سود 
تفریحگاهش بهشت زهرای من است ... 
همه خوب - همه خواب - همه محکوم به سکوت ..
شهر من بی خواب است 
شهر من پر اب است 
شهر من پر باد است 
شهر من همه مومن - میدانم برق میدزدند از سر تیر وقت خوشی - وقت عزا ....! 
نُه شب وقت زباله ولی شهر من است عیب ندارد دَه صبح ....!
شهر من بوق دَ یازده دم بیمارستان - چه خیال ..؟ مرد عمر تو باشد باقیش ...!
شهر من عشق من است 
چه عشقی هق هق ....
شهر من شهر غم است - باز چه سود شهر من است ...
کودکان کار به شیشه -مردان بیکار به بیت و اهل بیت ....!
خانه ها گرم -صفا - اقا نان چه شد ... شیون و داد 
باز رسیدیم به اول 
شیون و داد ....!
شهر من - شهر من است - هر چه گویم تفش سر بالاست . 
سکوتم بهتر ...
سه تار بی تار خواب من کجاست 
سوت خواهم زد با سه تار 
طبل -تمبک و عود 
شهر من شهر بی جائی هاست ... 
کتاب در آشپزخانه و اسپری ساکت مرگ در جیب .....
چه کسی بود صدا زد هوی .....!
چی ؟ !
میگوید خفه شو - تف سر بالائی ...!

اما 

سوغات تهران چیست .....؟

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال ...

/ 0 نظر / 7 بازدید