این چه جهانی است

این چه جهانی است
در آن گفتن حق نارواست
حق و حقیقت خطاست ...
این چه جهانی است
در آن خوردن حق هم رواست ....
این چه جهان - این چه زمانی است
در آن زایش کذب با صفاست ....
هر که در آن کذب رود با خداست ...
این چه جهانی است
در آن مردن و خفتن وفاست ....

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 7 بازدید